We maken vandaag aanvullingen op de punten voor 2020 die we vorige keer geformuleerd hebben:

Naar aanleiding van steeds vaker voorkomende incidenten in opvang willen we meer aandacht voor algemeen geldende regels in de Maatschappelijke Opvang: het gaat vooral om huishoudelijke regels om de opvang goed te laten verlopen. Daarnaast moet meer de hand gehouden worden aan de regels mbt gebruik van drugs.

Ook willen we aandacht voor het toenemende geweld in de opvang. Het ziet er naar uit dat de groep mensen die in de opvang komt steeds zwaardere problematiek heeft. De oorzaak ligt voor een deel in het niet vast kunnen houden van patiënten in de GGZ, omdat daartoe de wettelijke grond ontbreekt en de toegenomen combinatie van psychische problematiek en drugsgebruik. We zijn in gesprek met een vertegenwoordiger van de cliëntenraad van Altrecht  om samen te zoeken naar oorzaken voor de toegenomen problematiek.

We spreken af dat een delegatie van De Achterkant op bezoek gaat bij de cliëntenraad van Altrecht.

In dit licht willen we structurele oorzaken benoemen voor de problemen. De aanwezigen denken dat het terugbrengen van het aantal BW plaatsen (200 minder van de 450 plaatsen) ook een grote rol gaat spelen in de toegenomen druk op de opvang. Misschien is er een grens bereikt aan de ambulantisering van de zorg en kan sommige problematiek niet opgelost worden zonder opname.

De Achterkant wil graag met de gemeente het beleid evalueren om te kijken wat beter zou kunnen.

Er wordt naar voren gebracht dat de gemeente beter zou kunnen sturen door in de regels voor subsidies aan de instellingen voorwaarden te stellen aan doorstroming en de organisatie van het werk. De beste medewerkers (met scholing en ervaring) zouden aan de poort moeten zitten om daar een goede selectie te maken.  De communicatie tussen de instellingen zou beter kunnen. Wedenken dat de keten nog zwakke schakels heeft en dat  hier en daar schakels ontbreken.

De Achterkant zou graag cliëntenperspectief inbrengen in de z.g. Veldtafel en bij de Buurtteams. Ook pleiten aanwezigen voor een soepeler personeelsbeleid (ook ervaren MBO-ers) bij de Buurtteams en Maatwerk, een persoonlijke aanpak ipv van een doelgroepenbeleid.

We besluiten met de conclusie dat we ondanks alle ervaringskennis die hier verenigd is, niet alle antwoorden hebben en we nader onderzoek moeten doen. We kunnen beginnen met het verzamelen van casuïstiek om  te kijken wat er mis gaat en wat daar de oorzaak van is.

Rondvraag

-Donderdag a.s. etentje De Achterkant.

-de CR van de TV vraagt aandacht voor het vervallen van de “hardheidsclausule” De gemeente stopt de bijdrage aan de huur van mensen die bij de TV een woning huren.

-COMO loopt niet lekker. De Achterkant wil zich hier nadrukkelijker uitspreken en de huidige impasse doorbreken.

-augustus gaat de AV zoals gebruikelijk niet door.