Werkplan en subsidieaanvraag 2022

De Achterkant is een samenwerkingsverband van Cliëntenraden en Cliëntenorganisaties die actief zijn in de Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg en Geestelijke Gezondheidszorg. Deelnemers zijn de Cliëntenraden van het Leger de Heils, Tussenvoorziening, Jellinek/Arkin, Lister, Kwintes, Altrecht, vrijwilligers Herstart, de NOIZ, Doen en Laten, de Cliëntenbond, GOUD en de stichting Rechtop. Daarnaast wordt samengewerkt met de Meetellen, Armoedecoalitie, Villa Vrede, MIND.

Het Platform Volwaardig Burgerschap is met ondersteuner Marina de Wit en de deelnemers (Wegloophuis, Anoikisis en Saphira Metekohy)  onderdeel van dit samenwerkingsverband, waardoor we sinds 2021 ook aandacht besteden aan de GGZ.

De Achterkant behartigt de instelling overstijgende en collectieve belangen van de mensen die gebruik maken van genoemde soorten zorg in de stad Utrecht en omgeving, bedenkt cliënt gestuurde projecten en is advies- en samenwerkingspartner van de gemeente Utrecht in het verbeteren van de stad. Op 1 oktober 2021 bestaat het dagelijks bestuur uit Jeroen Silvis, Fred Smit, Boudewijn Pouw, Saphira Metekohy  en Wim Eickholt.

De Achterkant is opgebouwd uit een getrapte vertegenwoordiging. Elke instelling in de MO of de GGZ in Utrecht kan een cliëntenvertegenwoordiging van twee personen afvaardigen naar de maandelijkse Algemene Vergadering. Het DB wordt gekozen door de deelnemers aan de Algemene Vergadering en de deelnemers volgen het beleid van het DB kritisch. De Algemene Vergadering geeft ook toegang aan professionals die betrokken zijn bij de uitvoering van de maatschappelijke opvang. Ze worden als gast uitgenodigd om de uitwisseling tussen cliënten en medewerkers in de MO en GGZ te bevorderen en een optimale informatiepositie over de stand van zaken in de MO en de GGZ in Utrecht te hebben.

De Achterkant wordt praktisch en professioneel ondersteund door Jaap Meeuwsen, die wordt aangestuurd door het DB. Zijn werkzaamheden worden jaarlijks geëvalueerd en beoordeeld door de deelnemers aan de Algemene Vergadering. Marina de Wit onderhoudt externe contacten De Achterkant in het kader van de U16, het samenwerkingsverband van steden rondom Utrecht.

Zij neemt ook deel aan de monitoring van het VN Verdrag voor mensen met een handicap, door de gemeente Utrecht vanuit het perspectief van mensen in Utrecht die gebruik maken van de GGZ.

De Achterkant is aangesloten bij de landelijke cliëntenorganisatie MIND, onder andere met betrekking tot de agenda MO/BW.

Thema’s voor 2021 De Achterkant en Platform Volwaardig Burgerschap:

De Achterkant in 2022

Utrecht heeft een stevig netwerk voor de Maatschappelijke Opvang , waar De Achterkant een positief oordeel over heeft. Een goede Maatschappelijke Opvang blijft nodig. Na een echt crisisjaar lijkt de druk op de voorzieningen nu wat af te nemen door verruiming van de restrictieve maatregelen rondom Corona en door de verruiming van plaatsen. Tegelijkertijd is er alweer sprake van afbouw van plaatsen voor “niet-rechthebbenden” en zien we met name drugs- en ggz gerelateerde problematiek op straat toenemen.

Corona heeft aan het licht gebracht dat veel mensen een bijzonder wankele basis onder hun bestaan hebben en dat veel mensen eenzaam en arm zijn. Niet alle mogelijkheden voor goedkope of gratis inloop met koffie en maaltijd zij na de pandemie weer teruggekeerd. Kleinschalige voorzieningen in de wijken worden niet gevonden door dak- en thuislozen in het centrum. Het omzetten van nachtopvang in 24-uurs zorg heeft ruist en veiligheid gebracht voor de mensen die in aanmerking komen voor zorg. Tegelijkertijd zien we het aantal dakloze mensen dat geen recht heeft op opvang toenemen. Ook drugs- en drank gerelateerde problemen zijn toegenomen. Zo zwerven er toch weer hopelozen door de straten die slecht aanspreekbaar zijn.

Het blijft moeilijk voor De Achterkant om even enthousiast in de GGZ aan de slag te gaan als in de MO. Corona heeft het contact met mensen met een GGZ achtergrond nog extra bemoeilijkt. Ook de instellingen zijn moeilijk toegankelijk. Zelfs cliëntenraden hebben vaak moeilijk toegang tot de lokale afdelingen. Toch willen we in 2022 een extra inspanning doe om deze cliënten te bereiken. Een eerste poging wordt ondernomen door via hulpverleners van de gebieds- en buurtteams mensen te werven en aparte GGZ bijeenkomsten live te organiseren nu het weer kan.

Enerzijds zijn de drempels om GGZ hulp te krijgen hoog. Voor sommige sectoren gelden wachtlijsten waardoor hulp te komt, anderzijds worden mensen die weer zelfstandig wonen te makkelijk door de GGZ weer los gelaten, beide omstandigheden bespoedigen dakloosheid. We willen in gesprek met de instellingen over het overdrachtsmoment van intensieve specialistische begeleiding naar woon begeleiding. Graag zouden we de duur van die begeleiding, de nazorg, langer hebben.

De post coronaperiode brengt ook  nog andere problemen met zich mee, zoals het verkrijgen van een coronapas. De drempels om hier aan te komen zijn voor een deel van onze achterban te hoog. Vaak horen wij dat de taal die gesproken wordt door de overheid en de eisen die gesteld worden aan de moderne burger onbegrijpelijk zijn. Er is veel wantrouwen bij de mensen met een slechte sociale positie of de overheid wel de beschermende rol heeft die ze moet hebben. De minister president wordt soms simpelweg niet verstaan. Deze omstandigheden, gecombineerd met het afnemen van sociale, juridische en medische ondersteuning zijn een explosief mengsel. De Achterkant ziet het meer dan ooit  als een belangrijke taak om een medium te zijn voor deze achtergestelde ontevredenen.

U16 ontwikkelingen en verdergaande decentralisatie

In 2021 is contact gelegd met Living Lab die samen met omliggende gemeenten een persoonsgerichte aanpak heeft ontwikkeld om dakloosheid en een langdurig zorgtraject te voorkomen. Het is een eerste positief gevolg van de samenwerking tussen de gemeentes.

Activiteit:

Een thema bespreking over hoe cliëntenparticipatie een rol kan spelen in het vlot trekken van dit proces staat gepland.

Het aanbod van woningen, voor specifieke kwetsbare doelgroepen in andere U16 gemeenten blijft helaas nog steeds achter. Wij willen met een grotere groep cliënten en ambtenaren graag in gesprek om inzicht te krijgen in dit proces en de wensen van cliënten kenbaar te maken.

Meetellen

De activiteiten met Meetellen hebben in 2021 stilgelegen. In 2022 willen wij Meetellen alsnog inzetten voor onderzoek naar de aansluiting van mensen die dakloos geweest zijn op de reguliere ondersteuning, zoals Buurtteams en GGZ in de wijk.

Activiteit:

Wij willen in ieder geval, in samenwerking met Meetellen 2 onderzoeken, uit voeren, waarvan er één al is genoemd.

Armoede

De Achterkant is lid van de Armoedecoalitie vanuit het idee dat armoede en dakloosheid samenhangen. Fysieke bijeenkomsten zijn gelukkig ook hier weer mogelijk zijn, we doen mee aan het Stadsdiner en de Ronde van Sint Maarten.

Activiteit:

deelname activiteiten Armoedecoalitie

Wethouder van Ooijen, dialoog met de gemeente Utrecht

Ook in 2022 overleggen wij in het Signalenoverleg, de Koudweerregeling, de Eigen Bijdrage voor de daklozenzorg, de Actiecoalitie Toegankelijke Stad en de afbouw van de opvang voor niet-rechthebbenden.

Activiteit:

Het overleg met de wethouder, samen met Goud, is vastgesteld op twee maal per jaar, het signalenoverleg is zeswekelijks, de andere overleggen zo vaak als nodig.

Zichtbaarheid De Achterkant

Deelnemers willen dat De Achterkant zichtbaar op internet en dat meer energie gestoken wordt in publiciteit en communicatie over standpunten en resultaten die worden bereikt.

Activiteit:   

De nieuw website komt nog in 2021 live en wordt in 2022 verder uitgebouwd.

Diversiteit/netwerk vergroten

Hoe zorgen we ervoor dat we een zo breed en divers mogelijk draagvlak hebben. We hebben bijvoorbeeld contact gelegd met de cliëntenraad van U Centraal, die deelneemt aan de AV.

Activiteit:

actief contact leggen met andere cliëntenorganisaties, uitnodigen Algemene Vergadering, samen themabijeenkomst organiseren. In 2022 zullen we ook themabijeenkomsten over specifiek GGZ gerelateerde onderwerpen organiseren.

Lobbyen

Voor meer en goede opvang en hulp en oplossingen om dakloosheid te bestrijden.

Activiteit:

schriftelijke adviezen aan gemeente geven, deelnemen inspraakmomenten gemeenteraad.

Onafhankelijke Cliëntenondersteuning

Als je cliëntenondersteuning wil in Utrecht, kom je uit bij U Centraal. De Achterkant wil graag een groter en gevarieerder aanbod. Er zijn meer aanbieders, maar voor ons is de vraag of deze ondersteuning onafhankelijk genoeg is. We willen onderzoeken hoe cliëntenondersteuning een onafhankelijker positie kan krijgen.

Activiteit:

In 2022 willen we in gesprek gaan met de gemeente over het realiseren een gevarieerder aanbod van onafhankelijke cliëntenondersteuning.

Begroting De Achterkant  (inclusief Platform Volwaardig Burgerschap) 2021

Loonkosten ondersteuners 0,3 FTE, schaal 8, trede 10 CAO Welzijn 19000 Euro
Overhead loonkosten 36% loonkosten   6840 Euro
Organisatiekosten 10% loonkosten   1900 Euro
Vrijwilligerskosten   6000 Euro
Huur kantoorruimte   4500 Euro
Publiciteitskosten   3000 Euro
Organiseren en bijwonen bijeenkomsten   2000 Euro
Totaal 43240 Euro

Nieuwsberichten De Achterkant